Regulamin

Regulamin korzystania z usługi testy.portalnaukijazdy.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Poprzez określenia występujące w niniejszej umowie należy rozumieć:
  - Operator - SPH CREDO Sandra Bogusławska, adres: Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, NIP: 764-269-64-61, REGON: 382128244
  - Usługa - korzystanie z platformy szkoleniowej testy.portalnaukijazdy.pl.
  - Cennik - cennik korzystania z Usługi będący integralną częścią regulaminu
  - Klient - osoba korzystająca z Usługi na podstawie umowy zawartej z Operatorem.
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go w całości przestrzegać. Brak potwierdzenia, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu, uniemożliwia zawarcie Umowy przez Klienta z Operatorem.
 3. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.
 4. Usługa jest świadczona w kilku w kilku opcjach ofertowych. Zakres wykupionej usługi, jej skład oraz cenę za dany czas jej świadczenia określa Cennik. Wykupując abonament klient zgadza się na wystawienie faktury.
 5. Zmiana składu modułu, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności nie stanowi zmiany regulaminu.
 

II. Umowa na korzystanie z usług szkoleniowej

 1. Klient zawiera z Operatorem umowę na Usługę poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego przez Operatora na stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Okres na jaki zostanie zawarta umowa wynikać będzie z wyboru przez Klienta odpowiedniej opcji cenowej określonej w Cenniku . Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Usługi dopiero po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty dokonanej przez Klienta. Dostępne są następujące formy płatności:
  - płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line (PayU),
  - przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach platformy testy.portalnaukijazdy.pl
 3. Dokonanie przez Operatora zmiany Cennika nie ma wpływu na okres obowiązywania umowy w odniesieniu do elementów Usługi wykupionych przed zmianą Cennika.
 4. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Usługi osobom trzecim.
 5. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. złamania przez Klienta postanowień rozdziału IV niniejszego regulaminu;
  2. podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji;
  3. trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora;
  4. podejmowania przez Klienta nieuprawnionych prób ingerencji w oprogramowanie platformy szkoleniowej.
 6. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 5 skutkuje koniecznością zwrotu Klientowi uiszczonych przez niego opłat stosunkowo do nie wykorzystanego czasu obowiązywania umowy.
 7. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Operatora będą kierowane do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie wypełniania formularza przy rejestracji.
 

III. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora

 1. Operator deklaruje, że czynić będzie starania do zapewnienia jak najwyższej efektywności działania Usługi, jednakże dopuszcza możliwość występowania przerw w możliwości korzystania z Usługi przez Klienta.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych. Operator będzie w miarę możliwości informował Klientów o planowanych przerwach konserwacyjnych i deklaruje ich prowadzenie w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 6:00.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, bez powiadomienia o tym Klienta, w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
 4. Operator zachowa w tajemnicy wszelkie dane przekazane mu przez Klienta, o ile nie będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie przepisów prawa i na żądanie uprawnionego organu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień umowy o świadczenie Usługi. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powstałe w wyniku korzystania z Usługi.
 

IV. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma prawo i obowiązek korzystać z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Klient jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usługi i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji. Wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania powyższego obowiązku obciążać będą Klienta.
 4. Klient bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Credo prześle Klientowi fakturę korygującą dotyczącą transakcji, od której Klient odstąpił. Klient zobowiązuje się do jej podpisania i odesłania do siedziby Credo. Podpisanie i odesłanie faktury korygującej nie jest warunkiem skuteczności odstąpienia przez Klienta od umowy.
 

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na Formularzu lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje zgłaszane będą na adres testy@portalnaukijazdy.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz treść żądania Klienta.
 3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.
 4. Klient posiadający status Konsumenta (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) może po zakończeniu procesu reklamacyjnego, w przypadku gdy spór nie zostanie zakończony, skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporu za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że odmawia wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 

VIa. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów reklamacyjnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, które w zakresie swoich zadań i celów mają ochronę praw konsumentów oraz stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją pomaga także m.in. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Pile, 64-920 Piła, ul. Dzieci Polskich 26 tel. 67 212 37 10, faks 67 212 37 10, d.pila@poznan.wiih.gov.pl . Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Konsument może między innymi skorzystać z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą poprzez: 1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu, 2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, który powstał na tle zawartej umowy sprzedaży.
 5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 6. Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (Europejska platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 

VII. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do Usługi, jej części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą wyłącznie do Usługodawcy lub Usługodawca posiada prawo do dysponowanie nimi.
 

VIII. Ochrona danych osobowych, korespondencja między stronami

 1. Administratorem danych osobowych jest SPH Credo. Pełne dane administratora danych osobowych: SPH Credo Sandra Bogusławska, z siedzibą w Pile, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43, numer NIP 764-269-64-61, REGON: 382128244.
 2. SPH Credo Sandra Bogusławska jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SPH Credo Sandra Bogusławska, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Serwisu prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Serwis Usług.
 7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Serwisu, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Serwisu uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Klient wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Usługi winien kierować na adres poczty elektronicznej Operatora: info@testy.portalnaukijazdy.pl.
 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 21.02.2019 r.